« Powrót

IV.3.7.  Gustaw HEYDLER

Aptekarz Gustaw Heydler, na mocy kontraktu z 18 września, 31 grudnia 1866r. kupił włącznie z inwentarzem oraz zasobem aptecznym za 36250 talarów, słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt talarów. Tytuł własności został skorygowany zgodnie z decyzją 27 stycznia 1867r.1

  Nowy właściciel, jeszcze tego samego dnia wysłał pismo do Rejencji, w którym zawiadomił o kupnie apteki, dołączył aprobatę z 24.V.1865r. i zwrócił się z prośbą o zaprzysiężenie. Przysięgę aptekarską dwudziestoczteroletni Gustaw Heydler złożył w Pszczynie 24.I.1867r. w obecności Lekarza Powiatowego, Radcy Sanitarnego dr Haertela i Landrata Królewskiego2.  

 

 

Przysięga :

 

Ja Gustaw Heydler przysięgam Bogu Wszechmogącemu i Wszechwiedzącemu, że potem jak zostałem aprobowany jako aptekarz w krajach Królestwa, jako poddany Jego Królewskiej Mości Króla Prus, pragnę być wiernym i posłusznym mojemu najłaskawszemu Panu oraz będę dokładnie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z mojego zawodu, według obowiązujących obecnie i mających ukazać się w przyszłości rozporządzeń, a także godnie z moją najlepszą wiedzą  i sumieniem. Tak mi prawdziwie dopomóż Bóg i jego święta ewangelia.

 

Gustaw Heydler

 

 

Poświadczam niniejszym, że Gustaw Heydler złożył powyższą przysięgę   w naszej obecności.

 

Pszczyna, dnia 24 stycznia 1867r.

 

 Królewski Landrat                                        Królewski Lekarz Powiatowy

 

 Po złożeniu przysięgi, odebraniu restryktu ministerialnego, aprobaty, egzemplarza przysięgi i zapłaceniu kosztów stemplowych wysokości 1 talara, Heydler mógł prowadzić zakupioną oficynę.

Kopia przysięgi Gustawa Heydlera

 

(nie zamieszczono)

   Pierwsza kontrola w aptece Heydlera miała miejsce 5.VIII.1868r.3 Apteka przedstawiała się korzystnie i nie zanotowano istotnych niedociągnięć. Dotychczas w aptece pracował jeden pomocnik i jeden uczeń. Pomocnik został zwolniony 12.VII. a nowy miał zostać zatrudniony 1.X. Jako uczeń praktykował dwudziestoletni Jakub Schleyer, urodzony w Rybniku, wyznania mojżeszowego, który został przyjęty 1.X.1867r. przez dr Haertela. Po przeegzaminowaniu ucznia, komisarze stwierdzili, że jak na tak krótki okres nauki, posiada zadowalające wiadomości. W aktach Rejencji pojawia się pismo z 5.IX.1870r. z prośbą o przyjęcie do apteki Heydlera ucznia farmacji Rudolfa Kaluzy, jednak czy ów uczeń praktykował w aptece nie wiadomo, gdyż następna kontrola przeprowadzona po roku od daty tego pisma nie nadmienia obecności takiego ucznia w aptece. Kontrola przeprowadzona 25.X.1871r. wypadła jeszcze korzystniej a Rejencja wyraziła swoje uznanie dla wkładu aptekarza Heydlera w funkcjonowanie oficyny4. W kontroli brał udział Rejencyjny Radca Medyczny, jako komisarz farmaceutyczny aptekarz Beinert i burmistrz Theusner. W aptece praktykował osiemnastoletni uczeń Jonas Schleyer z Rybnika. Jako pomocnik aptekarski pracował trzydziestoletni Leopold Dzikowicz z Łańcuta, który przedłożył świadectwo magistra farmacji wystawione w Wiedniu w 1866 roku Heydler wyraził zadowolenie ze swoich pracowników i z prowadzonego interesu, który jak należy się domyślać przynosił mu zadowalające dochody, wszak Mikołów liczył już 4700 mieszkańców i posiadał personel medyczny. Z protokołu kontrolnego dowiadujemy się także, że podczas kontroli Gustaw Heydler przedstawił dokument z 15.III.1802r., dotyczący ustanowienia apteki, jest to niestety ostatnia wzmianka o tym historycznym dokumencie.

  Ostatnia kontrola apteki, gdy właścicielem był Gustaw Heydler, odbyła się 13.VII.1875r.5 Sprawozdanie dla Rejencji było pisane już na specjalnym formularzu, który określał rodzaj wiadomości jakie należy uwzględnić. W kontroli brali udział : Rejencyjny Radca Medyczny dr Pistor, aptekarz Berthold z Katowic, burmistrz Theusner. Mikołów liczył wtedy 5500 mieszkańców. Protokół wniósł kilka nowych informacji o właścicielu, a mianowicie, że urodził się 1842 roku we Wrocławiu i byłwyznania katolickiego. Poza prowadzeniem apteki sprzedawał on wodę sodową. W aptece pracował Emil Koszalik z Galicji, który we wrześniu złożył w Krakowie egzamin i otrzymał tytuł magistra farmacji.

  Po 9 latach działalności Gustaw Heydler odsprzedał dom z oficyną następnemu aptekarzowi.

 

 

 
1.     Sąd Rej. w Mik. : Ks.grunt., pow. Psz., Karta Nr 8.  
2.     APWr., ZRO, W1, t7,  sygn. 13404 - tom 3, s. 447-448, 452-454.  
3.     Ibidem s. 459-473.  
4.     Ibidem s. 526-542.  
5.     Ibidem s. 549-587.